Notulen 15e vergadering Gratama Vereniging
30 September 2000 te Roderwolde

Grata-Mare September 2001 Jan Willem Christiaan

Opening

De vergadering wordt in aanwezigheid van een record aantal Gratama’s geopend bij mooi weer. “Ieder voordeel heb z’n nadeel”, Johan Cruyff dixit: de opkomst is zo groot dat het aantal kamers van Hotel Lunia te Oldeberkoop ruimschoots is overtekend. Het bestuur heeft hiervoor natuurlijk een oplossing gevonden.

1a. Herverkiezing bestuurslid

Er wordt een extra agendapunt ingelast: Eef Gratama, secretaris, heeft één termijn van vier jaar volgemaakt en stelt zich beschikbaar voor herverkiezing van de statutair laatste termijn. Er komen geen tegen kandidaten naar voren zodat zij wordt herkozen, bij acclamatie.

Voor de goede orde volgt hier een overzicht van het huidige bestuur en hun aan- en aftreedata:

  • Jan Willem Christiaan Gratama, secretaris, 1993, 2001
  • Helenus Gratama, voorzitter, 1994, 2002
  • Ernest Gratama van Andel, lid, 1994, 2002
  • Eef Gratama, secretaris, 1996, 2004
  • Jonas Willinge Gratama, lid, 1998, 2002 (einde eerste termijn)

2. Verslag 14e ledenvergadering te Gouda

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Stand der financiën

Begonnen werd met een saldo van ƒ 8743.16 in kas. Inkomsten achterstallige contributies 1998: ƒ 212.50, contributies 1999: ƒ 1100, subsidie van de Stichting: ƒ 2333 en credit rente ƒ 3.14. Ondanks het on-Friesche consumptieve gedrag à ƒ 8000 in Venlo was er toch nog een batig saldo van ƒ 468.45 over 1999. Met dank aan de Stichting voor haar gulle donatie

4. Verslag kaskommissie 1999-decharge penningmeester

De kascommissie werd dit jaar gevormd door Sibrand Gratama en Benjamin Nierstrasz. Zij hebben de stukken aandachtig bestudeerd en konden geen malversaties aan het licht brengen. De toevoeging van “helaas” door de koude kant van de kascommissie leidde tot veel hilariteit.

5. Presentatie Jubileumboek van onze stichting

Seerp krijgt het woord en onthult het door hem geschreven, fraai uitgegeven boekwerk met op de kaft de “familie”klok van Sibrand, oprichter van de Stichting. Deze is symbolisch voor het vervagen van herinneringen en kennis door de tijd. Seerp is maar liefst tien jaar bezig geweest met het verzamelen van historische stukken.

Het boek beschrijft de eerste driekwart eeuw van het bestaan van onze familie Stichting. Het is ingedeeld in drie delen: één over de eerste vijfenvijftig jaar, het tweede over de periode 1980-2000 waarin de Stichting een sterke groei doormaakte en waarin de uitgangspunten goed tot uitvoer gebracht werden, en het derde over de geschiedenis van de boerderijen (Gratama Sathe, Engha Sathe en Waalborg) en hun verbintenis met de Stichting.

Het begon met twee broers, mr Sibrand Gratama en mr Johannus Gesinus Gratama, die een boerderij, de Gratama Sathe, in hun bezit hadden. Er was geen nageslacht . Om de boerderij in het bezit van de familie te houden richtten de broers in 1925 de Gratama Stichting op, samen met hun neef Ludolf Reinier Gratama. Ludolf was getrouwd met Anna Manger Catz die uit haar familie de Engha Sathe geërfd had. Bij hun overlijden werd de boerderij aan de Stichting nagelaten.

Doelen van de Stichting waren en zijn: 1. Financiële steun aan minder gegoede afstammelingen van Tjepke Seerpsz Gratama en Rinske Donders, getrouwd in 1746 te Harlingen; 2. Bevordering van de wetenschap; 3. Bewaren van papieren en gedenkstukken op de familie Gratama betrekking hebbende. De rest is te lezen in het gedenkboek, waarvan alle leden van de Vereniging inmiddels een exemplaar hebben ontvangen.

Na het danken van alle externe hulpbronnen die onmisbaar waren voor het tot stand komen van het complete geschiedwerk – door de ontroerde Seerp zijn baby genoemd  – krijgt Jan Gratama, huidige voorzitter van de Stichting het woord. Een gouden medaille, zoals de heren hockyers net veroverd hebben op de Olympische spelen, zou nog niet goed de dank van de Stichting weergeven voor de grote hoeveelheid werk die Seerp in dit elegante, goed leesbare, overzichtelijke en toch dunne boekwerk gestopt heeft. Hulde! Vervolgens wordt het  boekje aangeboden aan Jo van Andel Gratama, het oudst aanwezige lid.

6. Mededelingen van de Stichting

Jan, de voorzitter van de Stichting zag dat er weinig nieuws gebeurd was en verwijst naar de stukken in de Grata-Mare.  De gemeente Harlingen wil uitbreiden, wat strijdig is met de uitbreidingsplannen van de Kingma maatschap op de Gratama Sathe.

7. Rondvraag

Allereerst bedankt Helenus Wolter en Gerie met een bos bloemen voor de gastvrije ontvangst die zij de leden van de vereniging wederom hebben gegeven.

Diederick Nierstrasz merkt op dat er ondanks het Limburgs consumptief gedrag op de vorige familiedag toch nog een positief resultaat van de financiële afwikkeling was. De voorzitter repliceert dat er dit jaar gematigd zal moeten worden gezien de drie hoofddoelen van de Stichting.

Jaap en Seerp geven te kennen dat ze na jaren de redactie van de Grata-Mare gedaan te hebben deze functie gaan overdragen.

8. Sluiting

 Notulen 16e vergadering Gratama Vereniging
6 oktober 2001 te Den Bosch

Grata-Mare September 2002 Heleen

1. Opening

In een apart zaaltje wordt de vergadering door Helenus geopend.

2. Verkiezing nieuw bestuurslid wegens statutair aftreden secretaris. Voorgestelde opvolgster: Heleen, Groningen

Jan Willem Christiaan wordt middels een bos bloemen bedankt, voor de acht jaren dat hij actief is geweest als secretaris van de Gratama Vereniging. Als nieuwe secretaris van de vereniging is voorgesteld Heleen Gratama, rechtenstudente uit Groningen. Er  hadden zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat Heleen Gratama benoemd kon worden tot nieuwe secretaris van de vereniging.

3. Verslag 15e ledenvergadering te Roderwolde

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4. Stand der financiën

Het jaar 2000 begon met een batig saldo van fl. 468,45. Aan achterstallige contributie werd geïnd fl. 75,- voor 1999 en aan contributie voor 2000 fl. 962,50. De Gratama Stichting leverde een subsidie van 5.311,98 voor het familieweekend in Olderbercoop. Aan creditrente inden wij fl. 3,46. Kasstorting van de penningmeester bedroeg fl. 100,- en aan bijdragen aan het familieweekend werd fl. 1800,00 geïnd. Uitgaven: 1. Kamer van Koophandel (jaarlijkse inschrijving) fl. 55,22 2. Porti fl. 50,40 3. Uitgaven familieweekend fl. 451,18 plus fl. 7.493,30 4. Restitutie bijdrage familieweekend (aan iemand die niet kon komen) fl. 50,- Totaal bedrag aan uitgaven: fl. 8.100,10. Eindsaldo 2000: fl. 621,29.

5. Contributie 2002 in euro’s

Ook de vereniging moet er natuurlijk aan geloven: contributie in euro’s. Voor studenten zal de contributie 6 euro gaan bedragen en voor de anderen 12 1⁄2 euro.

6. Verslag kascommissie 2000-decharge penningmeester

Wolter en Wolter werden voor deze vergadering tot kascommissie benoemd. Tijdens de lunch werd het kasboek door hen aandachtig bestudeerd. Eef blijkt haar werk als penningmeester prima gedaan te hebben. Er is echter toch een klein tekort te bespeuren van ƒ28,-. Dit komt doordat op het laatste moment bepaalde prijzen omhoog zijn gegaan. Wolter raadt daarom aan om voortaan alles schriftelijk te laten bevestigen.

7. www.gratama.net

Jonas krijgt het woord om het een en ander te vertellen over de gratama-site, die te vinden is op: www.gratama.net.

De site biedt allerlei mogelijkheden. Er kan van alles opgezet worden: de stamboom, foto’s, de Grata-Mare en nog veel meer. Bovendien kan er op de site ook gechat worden (voor de internet-analfabeten onder ons: chatten is praten per brief).

Er staat wel reclame op de site.

Iedereen kan gratis een email-adres krijgen, dat ook doorgekoppeld kan worden naar een ander email-adres.

Het is dus een absolute aanrader www.gratama.net eens te bezoeken. Het is natuurlijk een hele mooie manier om de communicatie tussen de familie te bevorderen!

8. Mededelingen van de Stichting

Hiertoe krijgt voorzitter Jan het woord. Aangezien de Grata-mare voor de familiedag al uitgekomen is, zijn de meeste dingen aangaande de Stichting hierin al te vinden. In de Grata-mare stond o.a. al een uitleg bij de wetenschappelijke projecten en een verhaal over de stipendiumtrekkers.

Er is op de vergadering nog geen inzicht in de stand der financiën, omdat Jacobine en Evert  niet aanwezig zijn.

Wat de boerderijen betreft vertelt Jan dat de Gratama Sathe misschien geannexeerd zal worden. De materie ligt nogal complex. Binnenkort zal de Stichting naar de familie Kingma gaan met een voorstel.

Tot slot maakt Jan nog van de gelegenheid gebruik om namens de Stichting, Monique en Jonas hartelijk te bedanken voor hun gastvrijheid.

9. Rondvraag

Niemand heeft vragen.

10. Sluiting